Belutsen

Aardehart

Jierren lyn lies ik gjin kranten. Doe rekke ik ris yn petear mei immen dy’t dat mar asosjaal fûn want dan wiene je net belutsen by de maatskippij.
Dy persoan lies sels wol alle dagen de krante, ek om solidêr te wêzen mei de minsken dy’t it minder hiene en yn dy kranten stiene. Dat woe der by my net yn. Under it itensieden de krante lêze en wilens prate oer dat it sa slim is dat se earne oars ferhongerje? Of lekker waarm en feilich yn je eigen bêd lizze yn ‘e winter en it sneu fine foar de dakleazen dy’t befrieze? Binne je dan echt belutsen by de maatskippij?

It is lekker maklik om fanalles te roppen. Mar as je it sa slim fine dat minsken ferhongerje, kinne je dan net better 1000 liter sop siede of de fiedselbanken stypje? En lit dan dy dakleazen yn je caravan sliepe en fang in pear fan dy earme striethûnen op. Set in aksje op tou, reizgje nei earme lannen om skoallen en sikehuzen te bouwen. Sokke minsken binne der. Dy jouwe hjir alles op om in oar te helpen. Mar tichter by hûs is ek genôch illinde en in soad te dwaan.

En no it terrorisme. Fannewike is eltsenien Charlie, wylst de measten wierskynlik ferline wike noch noait fan Charlie heard hiene. It is freeslik wat der bart en bard is, mar wat kinne je dêr no konkreet tsjin dwaan? Je caravan útliene oan in dakleaze liket my minder gefaarlik as sa’n terrorist in draai om de earen jaan. Der wurdt demonstrearre en meilibbe mei de slachtoffers. It is allegear goed bedoeld en eltsenien is like fertrietlik, mar ik wit earlik sein net wat we der oanhawwe as it Saailân fol stiet en de boargemaster in taspraak hâldt wylst de grutste machthawwers yn ‘e wrâld net earlik en oprjocht binne.

Ik lês tsjinwurdich al kranten en folgje it nijs. Ik bin no ek ‘belutsen’ … by in gewelddiedige en ûnearlike maatskippij dy’t achter de skermen folslein ferrot is en dy’t ik folslein net begryp. Ik bin Hilda. En ik wit net wat ik dwaan moat.