Facebook

It sit op facebook omdat immen tsjin my sei dat ik dat dwaan moast doe’t myn earste boek útkaam. Social media is booming dat je moatte facebooke en twitterje as je wat wolle. No woe ik gjin fan beide, mar úteinlik bin ’k om gien en ik moat sizze, ik fyn it echt leuk! Ik ha ek in twitteraccount, mar der ha ´k no wer neat mei. Ik ha sokke leuke minsken kinnen leard, der binne moaie freonskippen ûntstien en it is faak geselllich online. Je sjogge grappige foto´s fan bern en bisten (of de bleate kont fan Doutzen) en it is ek samar klear om der wat op te setten. Ik kom net sa faak fan de pôle en sa komme je dochs ûnder de minsken. Ik wit it, it is net de echte wrâld, mar it is wol hiel leuk om immen tsjin te kommen dy’t je al in skoft as freon ha op facebook. Op sa’n stuit reitsje je samar oan ´e praat omdat je al in soad fan elkoar witte. Dat binne faak de mear algemiene dingen, mar it jout je dochs in foarsprong en in yngong om fierder te praten. Of je komme minsken online tsjin dy´t je kenne út it ferline, âld-doarpsgenoaten bygelyks. Dan binne je drekt wer op ´e hichte en dan is it krekt as hawwe je elkoar noait út it each ferlern.

Omdat ik myn draai dêr wol yn fûn ha en deis in pear kear de boel yn ‘e gaten hâld en ek hast alle dagen wat nijs derop set, binne der minsken dy’t my ferwite dat ik ALTYD op facebook sit. En yn it begjin wie it ek mear as no. It nije is der wat dat oanbelanget al in bytsje ôf, mar och, as je dochs efkes sitte, kinne je ek wol efkes sjen wat der allegear wer opstiet. Ik doch der deis neat minder om. Mar wat no de grap fan dit ferhaal is, de minsken dy´t fine dat ik altyd op facebook sit, witte dat dus wol. Der binne in hiel soad dy´t der op it earste gesicht sels net folle mei dogge, mar se witte dus wol ALLES fan in oar. Ik krige fan ´t wykein wer in leuk priveeberjocht fan in nije freon, dy´t frege wannear´t myn tredde boek útkomt omdat se in grutte fan is fan myn boeken en dat binne moaie dingen. En ik ha lêsten wer in leuke nije side ûntdutsen oer sûn iten, mei goede tips en lekkere resepten. Dat ik bliuw moai op facebook en as immen my ferfelend fynt, ferwiderje my dan mar gau as freon.

Want better in goede freon op facebook as in protte argewaasje!