Gewoane mem

mem

Der stie fan’t wykein in stik yn ‘e krante oer de ‘ontploetermoeders’ dy’t in boek skreaun hawwe oer opfieden en dan foaral mei in soad humor. In skoftsje lyn seach ik eat op ‘e tillevyzje en dat gong wer oer in oar slach memmen. Dat wie in talkshow oer de striid tusken de ‘perfecte moeders’ en de ‘ontaarde moeders’. Se hawwe ek noch eigen facebooksiden en op it ynternet fûn ik in list mei wol 14 soarten memmen:

1. DE TMI MAMA (TOO-MUCH-INFORMATION)
2. DE MIJN-KIND-IS-GEWELDIG MAMA
3. DE WEET-HET-ALTIJD-BETER MAMA
4. DE ECO-MAMA
5. DE INSTA-MAMA
6. DE WORKAHOLIC MAMA
7. DE CHAOS MAMA
8. DE ALTIJD-ALLES-OP-ORDE MAMA
9. DE PERFECTE MAMA
10. DE HIPSTER MAMA
11. DE ONZICHTBARE MAMA
12. DE MERKVERSLAAFDE MAMA
13. DE NIET-ZO-ORIGINELE MAMA
14. DE OVERBEZORGDE MAMA

Ik soe der noch graach ien oan tafoegje wolle, nammentlik de gewoane mem.

In mem dy’t wit dat as it in soadsje is, je gewoan werris in slach troch de keet moatte. In mem dy’t gewoan har gong giet en akseptearret dat it hawwen fan bern in soad drokte tewei bringt, alle dagen wer en jierren lang! Rint se al tsjin problemen oan, dan is it fijn dat der in hiele soad ynformaasje te finen is dêr’t grif wol eat tusken sit dat se brûke kin mar se lêst net alle boeken oer opfieden omdat se har meastal sels wol rêdt troch har sûne ferstân te brûken en gewoan har gefoel te folgjen.

En fansels hat se ek wol ris skjin har nocht mar se docht gewoan har bêst, krekt as generaasjes foar har ek diene. Memmen dy’t yn lytse huzen in protte bern grutbrochten sûnder pampers, waskmasjine, auto en Aldi en dy binne oer it algemien ek goed telâne kommen.

En fierder is se gewoan ferskuorrende wiis mei har bern.