IFKS 2014

ifks lc 2014

Alwer in pear dagen thús nei in tige súksesfolle IFKS-wike. Ofrûne moandei stie yn it teken fan de wask en de boel opromje en omdat de bern hast wer nei skoalle moatte, wiene wy tiisdei om skoalspul mar doe krige ik soarte fan ynsinking. Beroerd en min dat sadwaande de hiele middei op bêd lein te sliepen. Wurch, of miskien dochs in firuske.

It is wol in hiele drokte sa’n wike mar ek machtich moai. It is allinnich wol sa dat as je op kampioenskoers lizze, de spanning mei de dei tanimt. En omdat it de lêste dei stoarmde, moasten wy hiel lang wachtsje en doe’t bliken die dat wy kampioen wiene, wie dat suver nuver. Dochs hat De Jonge Jan en bemanning it dik fertsjinne omdat se de hiele wike konstant syld hawwe en de wedstryd fan freed op ‘e Lemmer wie kampioensweardig. Wy sieten ús wer aardich op te fretten ûnder de wedstryd en guon bemanningsleden wiene suver beroerd fan ‘e spanning. De iene hat der wat mear lêst fan dan de oare mar it wie aardich stil ûnder it middeisiten en doe’t ik oan immen frege frege oft er ek senuwêftich wie, wie it antwurd: ‘Ja … no ja … tsja …’

It heart der allegear by en de ontlading op it slotfeest is dan ek ymmins. Der binne fansels mear skûtsjes dy’t kampioen wurden binne, of dy’t op it punt steane te promovearjen of te degradearjen. Ik kin my yntinke dat foar dy bemanningen de lêste dei aardich frustrearrend wie omdat se der net mear foar sile koene. It slotfeest is alle jierren wer in grut súkses mei moaie muzyk. Bier, heale hinnen, springe, dûnsje en gek dwaan mei sa no en dan in leuk petear.

ifks 2014 fonger en hylke ifks 2014 huldiging

Doe’t we wer yn Warten kamen, moasten wy om 17.00 oere by De Kok en de Walvis wêze foar de huldiging en we waarden binnen helle mei it Jonge Jan liet. Dat is altyd wol moai, as De Jonge Jan goed sylt dan wurd ik yn ‘e rin fan ‘e wike altyd belle mei de fraach as we kampioen wurde. Want as dat sa is, dan moat der op koarte termyn wat regele wurde fansels. Mar ek dit jier wie it wer spannend oant de lêste dei, dus ik kin dêr eins noait in sinnich antwurd op jaan. Dit jier hiene se in dei ekstra en it wie in prachtige en bearegesellige huldiging.

Mar oan alles komt in ein en ús bern fine it altyd spitich as it wer ôfrûn is. Ik fyn it wol wer fijn om nei hûs te gean en bin bliid dat wy net twa wiken hoege te silen. Dit is presies goed, we hawwe in geweldige ploech en altyd in soad wille mar nei oardel wike wol ik wol wer nei myn bisten en myn eigen bêd.

Wie der in minpunt? Ja, de reklames op de radio. Wy geane ek altyd mei in ploech nei de iepening fan de SKS en dan hawwe wy de radio oan foar it kommentaar. Doe sei al ien fan ús bemanningsleden dat dat it slimste wie fan de oankommende wiken, dy K! reklames de hiele dei troch. Wy hawwe de radio der om útsetten en dat wie suver in genot. It skûtsjesjoernaal wie wol wer leuk mar ik keapje fan myn libben net in bêd by …
Is der no net in kreatyf brein dat ús út dy illinde ferlosse kin?

ifks 2014 jelle en hilda