Sirkus

It sirkus wie yn Warten it ôfrûne wykein! In moaie tinte op it sportfjild mar yn earsten witst net ien it. Krekt foardat it begûn, hongen der posters yn it doarp en ik ha der juster hinne west.

We sieten foaroan en ik siet neist Gorrit en Teunis. Gorrit (in jier of 68?) en Teunis (13). As Gorrit sei dat er siet te genietsjen, dan sei Teunis: ‘Wat stom.’ Mar dochs wiene der ek wol hiele leuke dingen, meinammen de hûnstjes en de man dy’t yn ‘e touwen hong. Fierder siet de spanning foaral in it feit oft it allegear goed gean soe of net want neffens my gong der hast alle kearen wol wat mis.

Efkes út lywicht, eat falle litte, in pony dy’t it krukje omgoaide en dy’t sûkerklontsjes krigen as se braaf wiene. Yn dat skoftsje dat wy dy bisten sjoen hawwe, hawwe se neffens my ek wol 5 krigen. Bin benijd wat de toskedokter dêr fan seit. De baarch woe amper sitte en mei in oare act fleach der in hoepel yn it publyk om de nekke fan in heit. Dat wie wol grappich en it famke dat de act die moast der sels ek freeslik om gnize. Nei de pauze gong it better en al mei al binne we tefreden nei hûs ta gien. De bisten stiene moai te iten op ‘e iisbaan dus ik tink dat de PETA dat net slim fynt, útsein de sûkerklontsjes miskien mar dêr sil ik gjin melding fan meitsje.

En fansels mochten der ek heiten en memmen út it publyk meidwaan en ik wie ien fan ‘e lokkigen. Neidat ik in dûnske dien hie mei heit Willem, moast ik by de clown achter op ‘e brommer en de brommer wie er sels. Hy gong foar my stean en bûgde in bytsje foaroer. Ik bin de benaudste net, ha wolris earder by immen achterop sitten dat ik sprong op syn rêch mar dat wie de bedoeling net, earm mântsje. Ik moast myn earms om him hinne slaan en achter him oandrave. It hat der grif fantastysk útsjoen en it wie wol leuk om foar aap te stean. Dan fine je ek altyd fan in oar.

sirkus