The Chippendales

001-001

Wat begûn as in grapke einige justerjûn yn it teater yn Snits yn in hiele gesellige en leuke jûn mei fjouwer oare froulju dêr’t ús mem ien fan wie. Wy hawwe The Chippendales sjoen! Op it balkon, mar se wiene net te beroerd om dat ek efkes oan te dwaan.

Ik fûn it leuk! De show wie goed, se sjonge, dûnsje, binne linich en sterk. Se litte net alles sjen en sa no en dan hellen se froulju út it publyk. Dy moasten wol ‘mei de billen bleat’. Alles waard al brocht mei in soad humor en de nuchtere Fryske froulju kinne raze en joelje om it libben.

It wiene ek kreaze en spontane mannen. Wol gespierd, mar net te bot. Wy hawwe der mei in soad foldwaning nei sjoen. Ik ha der wol respekt foar, krekt as foar dy topmodellen. Dy moatte in dissipline hawwe om sa’n sterk en ôftraind liif te krijen, oars rêde je dat net op.

Ik fyn sokke mannen net opwinend want ik ha der fierder neat mei. Ik ken se net persoanlik en wit net hoe’t se binne. Ik besjoch it mear as in goed ûnderholden objekt, krekt as in hûs dat moai yn ‘e ferve sit of in tûn dy’t goed ûnderholden is. En alles wat goed ûnderholden is, kostet in soad wurk, tiid en enerzjy.

Ik ha dan ek besluten myself wer better te ûnderhâlden. De riem sit wat strakker nei al dy desimberfretterij en dat moat mar oer wêze. Uteinlik fiel ik my der net sûner troch. Mar dan moat ik al myn bêst dwaan en de dissipline opbringe om wer te sporten en fan ‘e bank ôf te kommen, by de houtkachel wei. In moai foarnimmen foar takom jier en dat mei tank oan The Chippendales.

En de oare kear wolle we graach foaroan sitte.