Media

Kalm! It is mar in kollum…

simmer yn fryslân

Ferline wike belle immen fan de omrop mei de fraach oft ik ek trije wiken lang in kollum skriuwe woe foar de radio en ik moast him ek sels foarlêze.
Ehh … okee?? Allerhande tinzen skeaten troch my hinne en ik waard suver senuwêftich. Koe ik dat wol? Alle dagen eat betinke en dan ek noch foar de radio? Ik hie gjin idee mar ha al ‘ja’ sein. Dizze kâns koe ’k net lizze litte en it feit dat se oan my tochten fûn ’k al hiel bysûnder.

Eat skriuwe is ien, mar om dat foar te lêzen is bêst dreech. Ik skriuw fanút myn gefoel en sadree’t ik dat lûdop lês, bin ik mei it ferstân dwaande. It fielt frjemd en it is raar om jesels werom te hearren. Ik ha it no twa kear dien mar bin noch net tefreden. Ik wol der noch wat mear schwung oanjaan sûnder mysels te ferliezen of my oan te stellen. Ik ha hielendal gjin ûnderfining mei radio en nim mar fan my oan dat it net sa simpel is as it liket, mar dat is mei alles sa.

Ik bin de senuwen lokkich no wol de baas. De minsken fan de omrop binne hiel aardich en ik mei alles skriuwe as der mar in link is mei it skûtsjesilen. Ik sit alle dagen op it wetter, moaier kin hast net. Myn holle draait oeroeren mar de wurden komme oant no ta wol. Dit is myn Simmer yn Fryslân Aventoer en it sil ek wol wer goedkomme… oait.

Klik dizze link oan foar de side fan de omrop.

It Museum van Binnenút

LC 16-03-2015 FD 11-03-2015

It gearwurkingsprojekt mei de Nederlandse Kring van Tekenaars en Fryske skriuwers/dichters hat foar my persoanlik in moai projekt west. Ik wie koppele oan Godelieve Smulders en we hiene deselde ideeën. Godelieve kin mei in pear krêftige linen en faasje útbyldzje wat se sjocht en dêr hearde net in lang ferhaal by.

Minsken sjogge yn it museum nei deade bisten dy’t der libjend útsjogge wylst se faak thús in libjend bist hawwe dêr’t amper echt nei sjoen wurdt. Meastal is it allinnich en beheind yn in te lytse koai. Dêrtroch kin it net wêze hoe’t it werklik is. In minsk kin der ek prachtich útsjen oan ‘e bûtenkant wylst it gefoel dea is en se harren iensum fiele.

De útstalling yn it Frysk natoermuseum is oant 26 april te sjen en it boekje wat spesjaal foar dit projekt makke is, is allinnich dêr te keap foar € 5,-.

P1100602 Godelieve Smulders/Hilda Talsma

Sjoch ik dy of it deade bist yn my
Beheind yn myn emoasjes
Al soe gjinien dat sizze

Tinksto dat ik ferfold bin
Mei freugde of mei strie
Ferstive kin ik libje

Omdat ik op fakânsje wie doe’t de iepening fan de tentoanstelling wie, hat ús mem it foarlêzen. Klik dizze link oan om it filmke te sjen.

1 2 3 4 5 8  nei boppe ta