Media

Artikel Friesch Dagblad:
“Tinke, belje en dan dwaan”

(Troch Abe de Vries) Digitaal printsjen betsjut foar skriuwers folle mear frijheid. Ien fan de Fryske skriuwers dy’t hurd wurkje oan de eigen public relations is Hilda Talsma út Warten…Klik dizze link oan om it artikel te lêzen.

(Troch Abe de Vries) Digitaal printsjen betsjut foar skriuwers folle mear frijheid. Ien fan de Fryske skriuwers dy’t hurd wurkje oan de eigen public relations is Hilda Talsma út Warten…Klik dizze link oan om it artikel te lêzen.

Artikel Leeuwarder Courant: “Gewoan in moai ferhaal”

(Troch Sietse de Vries) Ferwiten oer soapeftich of te min djipgong lûkt se har neat fan oan. Der binne neffens Hilda Talsma genôch minsken dy’t boeken lêze wolle dêr’t in soad yn bart.  “Ik krij faak te hearren dat Fryske boeken saai binne.’’ Klik dizze link oan om it artikel te lêzen.

(Troch Sietse de Vries) Ferwiten oer soapeftich of te min djipgong lûkt se har neat fan oan. Der binne neffens Hilda Talsma genôch minsken dy’t boeken lêze wolle dêr’t in soad yn bart.  “Ik krij faak te hearren dat Fryske boeken saai binne.’’ Klik dizze link oan om it artikel te lêzen.

1 6 7 8 nei boppe ta