Projekt tekeners en skriuwers: ‘Museum van binnenuit’.

LC natuermuseum

Yn it Frysk natuermuseum is in gearwurkingsprojekt tusken de Nederlânske Kring fan Tekeners en Fryske skriuwers en dichters dêr’t ik ek oan meidoch. De LC hie in moai stik dêroer.