Gewoan in moai ferhaal (LC 09 november 2012)

Ferwiten oer soapeftich of te min djipgong lûkt se har neat fan oan. Der binne neffens Hilda Talsma genôch minsken dy’t boeken lêze wolle dêr’t in soad yn bart. ,,Ik krij faak te hearren dat Fryske boeken saai binne.’’ Klik dizze link oan om it artikel te lêzen.