BREKBER

Brekber V LR Brekber A LR

In boek skriuwe is ien ding, mar dan moat it de wrâld yn, yn dit gefal de provinsje. Ik siet al in hiel skoft te tinken oan hoe’t ik it ha soe mei in boekpresentaasje, maar kaam net rjocht út ‘e ried en ûnder it genot fan in bakje tee by Abe kaam it idee fan in filmke.

Ik frege Henk, ús filmer út Warten en hy woe wol komme, dat sadwaande. In hiel skoft opnommen dêr’t fiif minuten fan oer bleaun binne, mar it wie alles útsein simpel. Der moast in soad knipt en plakt wurde en op de ien of oare manier slagge dat net. De kompjuter rûn fêst, alle kearen as we tochten dat it goed wie en we it opsleine, wiene de kleuren feroare en al mei al hat der safolle tiid ynsitten dat wy der sa stadich oan gek fan waarden.

Henk hie de namme falle litten fan in sekere Charles dy’t ek wol aardich oerwei koe mei de kamera en dizze man wennet krekt bûten Warten. Ik hie him noch noait sjoen of mei him praten mar koe him al fan facebook, dus ik ha him freedtejûn in berjocht stjoerd om te freegjen as er helpe woe. Juster ha ’k in pear oeren by him sitten en hy hat it filmke ôfmakke. Dat fûn ik hiel bysûnder en ik bin him dan ek hiel tankber. De kamera hie neffens him op de ferkearde stân stien mei it opnimmen mar hy hat him der mei rêden en ik stie der fersteld fan.

In boek moat ek in omslach hawwe en ik hie mar yn ‘e holle dat der in Fryske fôle op moast mei in sjaal om. Mar dy wie net te finen, dat wol sizze, in fôle dy’t sa nuet wie dat er dat talitte soe. Mar nei in oprop op facebook, wie dat yn in dei klear, Ik krige in soad tips, mar fan Froukje krige ik de namme fan in sekere Sietske út Doanjum troch. Sy hie in fôle dy’t de earste dagen fan syn libben mei de flesse grutbrocht wie, dat sadwaande hiel nuet en sy hat ek de prachtige foto makke. Ria út Warten hie de goede sjaal dy’t we brûke mochten en oars woe se wol ien breidzje en sa komme je mei elkoar in hiel ein.

Mar wat no sa bysûnder is, is dat ik dit ferhaal al yn ‘e holle hie doe’t ik it Geloksbern skreau en de haadpersoan fan dat boek is Betty. Doe’t wy nei Sardinië soene, wat no yn BREKBER foarkomt, en ik yn it Ingelks in mail stjoerd hie nei it plak dêr’t we hinne woene, krige ik in mail werom yn it Nederlânsk fan … Betty. Sy komt út Nederlân mar wennet dêr al jierren. De fôle mei de sjaal hjit yn it echt Theunis, krekt as ús jongste soan en de heit fan de haadpersoan út BREKBER hjit Charles … krekt as de man dy’t it filmke rêden hat.

BREKBER is in oar boek as de foargeande boeken. It ferhaal is wer ta my kommen en de haadpersoanen krûpe dan yn myn wêzen sadat ik harren soms dei en nacht op besite ha. It bliuwt in bysûnder proses dat skriuwen en de haadpersoanen út myn folgjende boek steane ek alwer te driuwen.

Omdat ik in soad te tankjen ha oan facebook, dat wol sizze oan de minsken dy’t der opsteane en al safolle leuke en weardefolle kontakten dêrtroch lein ha, ha ik besúten om der in faceboekpresentaasje fan te meitsjen. Miskien dan al mei in filmke dat opnommen is op de ferkearde stân, mar al mei de bêste bedoelings en positive enerzjy. Safolle leave minsken dy’t ree binne om te helpen is echt geweldich en dêrom sis ik út ‘e grûn fan myn hert: Tige tank! Dat jildt ek foar myn útjouwster Jitske en Martsje foar de feedback, Marijke foar de foto op ‘e efterkant en Evelien foar de foarmjouwing.

It filmke is hjir ek te sjen as je op dizze link klikke.