De omslach fan it nije boek!

Der wurde noch in pear dinkjes oars, mar it skeelt net alles.it geloksbern omslach