Hilda Talsma út Warten skriuwt it Fryske kadoboek 2021! -LC-

Skriuwster Hilda Talsma (1971) út Warten skriuwt it Fryske kadoboek fan 2021. « De Fryske taal is foar my al in kado op himsels », seit Talsma. « Fiele, tinke, prate, lêze en skriuwe yn myn eigen taal, ik wurd dêr hiel gelokkich fan. » -Omrop Fryslân-

Foto makke troch Siska Kroondijk

Klik dizze link oan om it stik op de webside fan de LC te lêzen,

of dizze link foar it stik op de webside fan Omrop Fryslân.