‘It Geloksbern’ is yn maaie boek fan de moanne!

poster boek fan de moanne

It geloksbern is dizze moanne it boek fan de moanne! Dat betsjut mear oandacht foar it boek yn de boekwinkels en media èn in aksjepriis fan €15.00!
It is in prachtich inisjatyf fan de stichting BFF om omtinken oan it Fryske boek te jaan. Foar mear ynformaasje, sjoch op: www.boekfandemoanne.nl