It Grut Frysk Diktee

Ik ha op 4 april meidien oan it Grut Frysk Diktee en dat is hiel bêst ôfrûn!
Klik dizze link oan om der mear oer te lêzen.
Klik dizze link oan foar in filmke.