Premjêre ‘Yn dit lânskip leit myn libben’

Hjoed is de premjêre fan ‘Yn dit lânskip leit myn libben’ op it Noordlijk Film Festival. Oan dizze dokumintêre, dy’t Halbe Piter Claus en Ismael Lotz yn opdracht fan Tresoar makke ha, spylje ik ek in rol, tegearre mei Hylke Speerstra en Huub Mous. Ik fûn it moai om hjir oan mei te wurkjen, wer in hiele nije ûnderfining.
Klik dizze link oan foar mear ynformaasje.

Foto’s makke troch Haye Bijlstra fan Tresoar.