Fotokollaazje fan de boekpresintaasje op 23 juny.

De presintaasje fan Wyn fan de winners en Slangen ûnder it bêd wie op in prachtige lokaasje! Yn gearwurking mei it bestjoer en frijwilligers fan Museum Warten hiene we de presintaasje ûnder de heakap by de greidbuorkerij. Oanslutend wie de sutelaksje mei Fryske boeken troch Warten en dy hat mar leafst €2700,- opsmiten! In tige slagge dei foar de Fryske literatuer!

Klik dizze link oan foar de webside fan Museum Warten.