Apen en Beren

Ienakter foar de jeugd. Alve spilers, fjouwer manlju en sân froulju. Kombinaasje mei twa folwoeksenen mooglik. Ien sterke man sit yn in apepak)

Wobkje is in leaf, mar ferlegen famke en lang sa populêr net as har twalingsuskes. As de reuny fan ‘e basisskoalle is, dan keapet Wobkje in aapke fan Marktplaats. Dan kin se dêr de blits mei meitsje en krijt se ek ris alle oandacht. Mar dat aapke blykt in grutte gorilla te wêzen en dy ûntsnapt al gau út syn koai. Hy hat syn each falle litten op de mem fan Wobkje, mar skeakelt sa stadich oan eltsenien út.

Ienakter foar de jeugd. Alve spilers, fjouwer manlju en sân froulju. Kombinaasje mei twa folwoeksenen mooglik. Ien sterke man sit yn in apepak)

Wobkje is in leaf, mar ferlegen famke en lang sa populêr net as har twalingsuskes. As de reuny fan ‘e basisskoalle is, dan keapet Wobkje in aapke fan Marktplaats. Dan kin se dêr de blits mei meitsje en krijt se ek ris alle oandacht. Mar dat aapke blykt in grutte gorilla te wêzen en dy ûntsnapt al gau út syn koai. Hy hat syn each falle litten op de mem fan Wobkje, mar skeakelt sa stadich oan eltsenien út.

Boerenbont

Stik foar folwoeksenen. Trije froulju, sân manlju.

Jitske is te betiid widdo wurden. Se wennet sûnt de dea fan har man allinnich op de pleats, mar se rekket hieltyd mear yn ‘e bedelte. Dêrom hawwe har heit, mem en suske har opjûn foar it nije programma fan de Fryske Omrop: Boerin siket in gesin. En se hawwe sels alfêst de mannen ek mar útsocht. De presintator Marron Kaspers komt mei syn kameraman by har op ‘e pleats. It is in gremitich mantsje mei nuvere trekjes mar poesleaf as de kamera draait. Der komme trije hiele ferskate mannen en ien dêr fan fynt Jitske wol kreas. En hoe sit it mei de kameraman? Hy is in wike by har thús en is ek wol hiel leuk!

Stik foar folwoeksenen. Trije froulju, sân manlju.

Jitske is te betiid widdo wurden. Se wennet sûnt de dea fan har man allinnich op de pleats, mar se rekket hieltyd mear yn ‘e bedelte. Dêrom hawwe har heit, mem en suske har opjûn foar it nije programma fan de Fryske Omrop: Boerin siket in gesin. En se hawwe sels alfêst de mannen ek mar útsocht. De presintator Marron Kaspers komt mei syn kameraman by har op ‘e pleats. It is in gremitich mantsje mei nuvere trekjes mar poesleaf as de kamera draait. Der komme trije hiele ferskate mannen en ien dêr fan fynt Jitske wol kreas. En hoe sit it mei de kameraman? Hy is in wike by har thús en is ek wol hiel leuk!

De twadde hûd

Elske hat in opstannige dochter, in man dy’t nei in ûngemak de moed opjûn hat, mar dochs docht se har bêst om wat fan it bestean te meitsjen. Lykwols, djip yn har hert heakket der wat. Se tinkt dat it krijen fan in poppe it libben kompleet meitsje sil, mar dat kin net mei Sjoerd, hy is ûnfruchtber. Ferfolle fan har bernewinsk nimt se neidat se te djip yn it glês sjoen hat, in drastysk beslút. Mar de man dy’t se foar de ferfoller fan har dream oansjocht, docht dy winsk ek net útkommen. Se skammet har djip en hat spyt fan har domdrystens. De jûns foar de merke set se him oan ‘e dyk, mar dêr is er it net mei iens.

Mear lêze..

Elske hat in opstannige dochter, in man dy’t nei in ûngemak de moed opjûn hat, mar dochs docht se har bêst om wat fan it bestean te meitsjen. Lykwols, djip yn har hert heakket der wat. Se tinkt dat it krijen fan in poppe it libben kompleet meitsje sil, mar dat kin net mei Sjoerd, hy is ûnfruchtber. Ferfolle fan har bernewinsk nimt se neidat se te djip yn it glês sjoen hat, in drastysk beslút. Mar de man dy’t se foar de ferfoller fan har dream oansjocht, docht dy winsk ek net útkommen. Se skammet har djip en hat spyt fan har domdrystens. De jûns foar de merke set se him oan ‘e dyk, mar dêr is er it net mei iens.

Meer lezen..

Suze Nane

Ienakter foar folwoeksenen, seis spilers. Trije manlju en trije froulju.

Jan Willem fiert syn jierdei, hy wurdt 50 jier. Syn frou Jetske is net gelokkich en drinkt tefolle. Kevin en Kyra binne de nije buorlju dy’t se útnoegje omdat se dy ta freon hâlde wolle want Kevin doocht foar gjin meter. Se wachtsje op Gabe, hy hat altyd frijgesel west en hat in nije freondinne. It bliikt net om in echte frou te gean mar om in poppe, Suze Nane, mei ôfstânsbetsjinning. Se reitsje allegear yn ‘e ban fan Suze Nane mei hilaryske situaasjes ta gefolch.

Ienakter foar folwoeksenen, seis spilers. Trije manlju en trije froulju.

Jan Willem fiert syn jierdei, hy wurdt 50 jier. Syn frou Jetske is net gelokkich en drinkt tefolle. Kevin en Kyra binne de nije buorlju dy’t se útnoegje omdat se dy ta freon hâlde wolle want Kevin doocht foar gjin meter. Se wachtsje op Gabe, hy hat altyd frijgesel west en hat in nije freondinne. It bliikt net om in echte frou te gean mar om in poppe, Suze Nane, mei ôfstânsbetsjinning. Se reitsje allegear yn ‘e ban fan Suze Nane mei hilaryske situaasjes ta gefolch.

De Jonge Jan, de Poep en de Sytema’s

De Jonge Jan is in legindarysk skûtsje, boud yn 1911 op de werf ‘De Piip’ yn Drachten fan de gebr. Roorda. It boek beskriuwt de skiednis fan De Jonge Jan fan de Sytema’s ôf, dy’t it skip bouwe lieten, de gloarjetiid mei alle wedstriden en prizen, de ûndergong en de persoanlike drama’s oantemei it weromkommen oan ‘e top by de IFKS mei skipper Jelle Talsma.
Mear lêze..

De Jonge Jan is in legindarysk skûtsje, boud yn 1911 op de werf ‘De Piip’ yn Drachten fan de gebr. Roorda. It boek beskriuwt de skiednis fan De Jonge Jan fan de Sytema’s ôf, dy’t it skip bouwe lieten, de gloarjetiid mei alle wedstriden en prizen, de ûndergong en de persoanlike drama’s oantemei it weromkommen oan ‘e top by de IFKS mei skipper Jelle Talsma.
Meer lezen..

It hier fan de kening

Ienakter foar de jeugd, skreaun as musical foar groep 5/6

Kening Balder wol it hier groeie litte omdat it yn ‘e moade is. Mar hy wit net dat er in flok oer him útsprutsen is eartiids. Nammentlik: hoe langer syn hier wurdt, hoe sjegriniger hy wurdt. It is sa stadichoan ûnmooglik mei him te libjen en foar him te wurkjen. Hy wol net mear yn ’t bad, laket noait mear, raast en tjirget him, is net mear leaf en makket der in grutte binde fan. Hy sil trouwe mei prinses Rosalinde, mar sy sjocht it net mear sitten. De ridders betinke in plan en losse it op.

Ienakter foar de jeugd, skreaun as musical foar groep 5/6

Kening Balder wol it hier groeie litte omdat it yn ‘e moade is. Mar hy wit net dat er in flok oer him útsprutsen is eartiids. Nammentlik: hoe langer syn hier wurdt, hoe sjegriniger hy wurdt. It is sa stadichoan ûnmooglik mei him te libjen en foar him te wurkjen. Hy wol net mear yn ’t bad, laket noait mear, raast en tjirget him, is net mear leaf en makket der in grutte binde fan. Hy sil trouwe mei prinses Rosalinde, mar sy sjocht it net mear sitten. De ridders betinke in plan en losse it op.

1 20 21 22 nei boppe ta