Wy geane te farren

wy geane te farren
Ienakter foar folwoeksenen, seis spilers. Trije froulju en trije manlju.

De twaling Hetty en Betty hawwe in boat hierd om mei op fakânsje te gean. As se by de boateferhier komme, leit der in prachtige wite Lemster aak klear mei de reade loper út en hy is fersierd mei flagjes. Se binne hielendal oerémis, sa’n prachtige boat hiene se net ferwachte. De aak hjit ‘De Groene Draeck’, dat fine se mar in stomme namme.
Se nimme it goed fan de sjampanje en de kaviaar dat klearstiet, mar it docht al gau bliken dat dizze boat net de goede is. Sy moatte mei de âlde, heal ferrotte skou fuort dy’t derachter leit, mei hilaryske sitewaasjes ta gefolch.