Iepenloftspul ‘Ald sear, nij lijen’ yn Alde Leie smakket nei mear

As âld-ynwenner fan Alde Leie ha ik in iepenloftspul skreaun foar de toanielklub De Plankeprikels. It ferline en it no moetsje elkoar op it keatsfjild mei de merke. Freark fan Hallum en Arjen Roelofs komme werom omdat se noch in pear ierdske lessen leare moatte mar as dat allegear slagget mei de ynwenners fan no?
Skiednis, humor, romantyk en unike minsken… it komt allegear by elkoar yn dit iepenloftspul. Regisearre troch Alfred Miedema, wie it in grut súkses!