Moai fuort

moai fuort
Ienakter foar folwoeksenen, trije spilers. Ien frou, twa manlju.

Ynse is mei syn frou op fakânsje nei in it bûtenlân. Se hawwe de reis fan ‘e bern krigen en sitte yn in moai hotel mei swimbad. Mar se binne it hielendal net wend om salang echt tegearre te wêzen. Se hawwe in caravan op Skylge, dêr komme se al 40 jier. Dêr binne ek harren freonen en kinst der sa hearlik fytse. Yn it bûtenlân is alles oars en dan hawwe se ek noch sa’n ûnnoazele ober dy’t allinnich mar Ingelsk praat.