DE FRYSKE TAAL, DE MUOITE WURDICH!

Wolkom op myn webside! Ast graach flotte Fryske boeken lêst mei in soad humor
en romantyk, dan bist hjir oan it goede adres!
In soad lêswille tawinske!

Leafs Hilda

NIJ! * De WYN-trilogy *

Dizze hearlike boeken fol spanning, aventoer,

humor en romantyk, nimme de lêzer mei yn ‘e

wrâld fan de skûtsjesilerij en de simmer yn Fryslân.

Nijs & yn ‘e media

Folslein oersjoch

Kontaktformulier

Hast fragen of opmerkings?

info@hildatalsma.nl
06-38250977

Contact (FRL)