DE FRYSKE TAAL, DE MUOITE WURDICH!

Wolkom op myn webside! Ast graach flotte Fryske boeken lêst mei in soad humor
en romantyk, dan bist hjir oan it goede adres!
In soad lêswille tawinske!

Leafs Hilda

Kadoboek Lockdownleafde

Panhuys is de populêrste klup fan Ljouwert. Dat komt foaral troch eigner en DJ Ewald, dy’t de sfear ta grutte hichten wit te bringen. Mar dan komt koroana. It lân leit plat, de klup moat slute en Ewald is syn hâldfêst kwyt. As er syn suster helpt mei de húshâlding docht bliken dat er dêr tige slach fan hat en al gau bedarret er ek op oare plakken. Wylst er sa goed mooglik syn bêst docht, komt er troch ferskate froulju yn yngewikkelde sitewaasjes telâne.

Yn ‘e boekewike fan 6 oant en mei 14 maart krijst Lockdown-leafde kado ast in oar boek keapest by in Fryske boekhannel!

Nijs & yn ‘e media

Folslein oersjoch

Kontaktformulier

Hast fragen of opmerkings?

info@hildatalsma.nl
06-38250977

Contact (FRL)