Posts by: Hilda Talsma

Iepenloftspul ‘Ald sear, nij lijen’ yn Alde Leie smakket nei mear

As âld-ynwenner fan Alde Leie ha ik in iepenloftspul skreaun foar de toanielklub De Plankeprikels. It ferline en it no moetsje elkoar op it keatsfjild mei de merke. Freark fan Hallum en Arjen Roelofs komme werom omdat se noch in pear ierdske lessen leare moatte mar as dat allegear slagget mei de ynwenners fan no?
Skiednis, humor, romantyk en unike minsken… it komt allegear by elkoar yn dit iepenloftspul. Regisearre troch Alfred Miedema, wie it in grut súkses!

Boekefeest op 10 maart!

Boeken fan Fryslân nûget elkenien fan herte út op it Boekefeest op sneon 10 maart oansteande, om 19:30 yn it Schaaf City Theater yn Ljouwert. Haadgast fan dizze jûn is de Flaamske skriuwster Griet Op de Beeck, dy’t it nasjonale boekewikegeskink skreaun hat en fansels Jetske Bilker, dy’t it yn it Frysk oersette mocht. Dêrneist binne der optredens fan skriuwsters Hilda Talsma en Elske Schotanus, komt Baukje Zijlstra fan útjouwerij Bornmeer oan it wurd, is der live muzyk fan Radio Barkas en folle net genôch. Wêst derby dus. Tref skriuwers yn it wyld en ha in moaie jûn!

Fryslân Dok fan 28 jannewaris: ‘Yn dit lânskip leit myn libben’.

Mei de Fryske taal as ark, wurkje suksesfolle Fryske skriuwers Hylke Speerstra en Hilda Talsma yn de skriuwersarke fan skriuwer Rink van der Velde op ‘e Feanhoop oan in ferhaal oer har persoanlike relaasje mei de Fryske literatuer. Sy rjochtsje har yn in brief ta in Fryske skriuwer út it ferline mei wa sy har ferbûn fiele. Keunsthistoarikus en kultuerkritikus Huub Mous lit syn ljocht skine oer de Fryske literatuer fan nei de Twadde Wrâldkriich en pleatst dy yn in Europeesk perspektyf. Sa ûntstiet der in byld fan in libbene Fryske taal mei histoaryske woartels yn Europa. Wêr komt de leafde foar de Fryske taal by Speerstra en Talsma wei? Hoe djip sit de eangst om har taal te ferliezen?

Klik dizze link oan om de dokumintêre te sjen.

Prachtige reaksje fan in lêzer oer de Wyn-trilogy

Tip voor de liefhebbers van Friese boeken. Ik lees al jaren Friese boeken en ook al heb je geen enkele interesse in skûtsjesilen, dan verandert dit op slag door het lezen van deze boeken.

Nog nooit zo’n geweldige Friese trilogie gelezen, van Hilda Talsma. Het 1e boek Wyn fan feroaring, 2e boek Wyn fan de wierheid en 3e boek Wyn fan de winners.
Wat een schrijfster, een geweldige humor, meeslepend, verslavend, kortom uniek.
Verkrijgbaar of te reserveren bij de plaatselijke bieb.
Nu eerst maar even afkicken, hier kunnen weinig Friese boeken tegenop!!!

Tine Hoekstra

1 2 3 4 19  nei boppe ta