‘It geloksbern’ besprutsen troch Ernst Bruinsma op 26-4

‘Hilda Talsma hat in hiel oarspronklik sjenre yn it libben roppen yn de Fryske literatuer: De stinzenroman.’
It fragmint is hjir fan 30.00 ôf te belústerjen.