Kadoboek Lockdownleafde

Panhuys is de populêrste klup fan Ljouwert. Dat komt foaral troch eigner en DJ Ewald, dy’t de sfear ta grutte hichten wit te bringen. Mar dan komt koroana. It lân leit plat, de klup moat slute en Ewald is syn hâldfêst kwyt. As er syn suster helpt mei de húshâlding docht bliken dat er dêr tige slach fan hat en al gau bedarret er ek op oare plakken. Wylst er sa goed mooglik syn bêst docht, komt er troch ferskate froulju yn yngewikkelde sitewaasjes telâne.

In humoristysk en spannend ferhaal mei in gastrol fan Connie (Onnie) Kamstra.