De leafde wint altyd. Resinsje Lockdownleafde troch Jaap Krol