Ferhaletocht
Alde Leie

Janneke Spoelstra, Gjalt de Groot, Jannie de Jong en Hilda Talsma sieten op ferskate plakken yn Hilda har bertedoarp Alde Leie om moaie ferhalen te fertellen. It wie in grut súkses en tige sfearfol. Op dizze foto rint de mem fan Hilda foarop as beglieder fan in groep.