It hier fan de kening

Ienakter foar de jeugd, skreaun as musical foar groep 5/6

Kening Balder wol it hier groeie litte omdat it yn ‘e moade is. Mar hy wit net dat er in flok oer him útsprutsen is eartiids. Nammentlik: hoe langer syn hier wurdt, hoe sjegriniger hy wurdt. It is sa stadichoan ûnmooglik mei him te libjen en foar him te wurkjen. Hy wol net mear yn ’t bad, laket noait mear, raast en tjirget him, is net mear leaf en makket der in grutte binde fan. Hy sil trouwe mei prinses Rosalinde, mar sy sjocht it net mear sitten. De ridders betinke in plan en losse it op.