De Onnie’s en it hynstebal

It libben fan Connie en Bonnie Kamstra stiet op ‘e kop troch in ûnferwacht foarfal wêrtroch de ferhâldings feroarje en op skerp komme te stean. Dat Roos en Hindrik op de pleats passe moatte en de kamping Roos oer de hege skuon rint, komt dan ek krekt op it goede momint. De Kamstra’s geane der hinne om te helpen en dat bringt de Onnie’s yn kontakt mei in hiele oare wrâld, dy fan de hynders.

Se ha de smaak al gau te pakken en Connie set Wildrik, in eigenwize Fryske hynst dêr’t sels Hindrik net mei omgean kin, op har eigen wize te plak. De relaasje tusken Roos en Hindrik hat bot te lijen ûnder de frustraasjes fan Hindrik en sadwaande giet Wildrik  nei de maneezje fan Richard en Sinne. Wildrik fielt him al gau thús by Sinne en Roos by Richard. Mei-inoar dogge se de tarieding fan Wildrik foar de hynstekeuring yn it WTC EXPO en de oanrin én útkomsten dêrfan binne  mear as ferrassend!